Wangedrag: Wat moet je weten

Search

Thema's

Meer binnen deze categorie:

Waarom een kennisbank?

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige werkomgeving, daarom bieden wij ook deze kennis aan, maar als je nou meer wilt lezen over onze diensten klik dan hieronder.

Inhoudsopgave

Wangedrag

Wangedrag kan in verschillende contexten voorkomen en heeft vaak negatieve gevolgen voor zowel individuen als organisaties. In dit artikel behandelen we wat wangedrag is, geven we voorbeelden, en bespreken we specifiek moreel wangedrag en wangedrag op de werkvloer.

Wat is wangedrag?

Wangedrag verwijst naar gedrag dat afwijkt van de geaccepteerde normen en waarden van een gemeenschap, organisatie of maatschappij. Dit gedrag kan variëren van kleine overtredingen tot ernstige misdragingen die de veiligheid en het welzijn van anderen in gevaar brengen. Het ondermijnt vaak de harmonie en het functioneren van sociale structuren en kan zowel immateriële als materiële schade veroorzaken.

Wangedrag voorbeelden

Wangedrag kan vele vormen aannemen, afhankelijk van de context waarin het zich voordoet. Enkele voorbeelden zijn:

 • Agressie: Fysiek of verbaal geweld tegen anderen.
 • Diefstal: Het onrechtmatig toe-eigenen van andermans eigendommen.
 • Fraude: Het misleiden van anderen voor persoonlijk gewin.
 • Vandalisme: Het opzettelijk beschadigen van eigendommen.
 • Discriminatie: Onrechtvaardige behandeling van mensen op basis van ras, geslacht, leeftijd, religie of andere persoonlijke kenmerken.
 • Pesten: Herhaaldelijk intimideren of kwellen van iemand.
Wangedrag

Moreel wangedrag

Moreel wangedrag betreft gedrag dat ingaat tegen ethische normen en waarden. Dit kan plaatsvinden in verschillende domeinen van het leven, zoals op het werk, in de politiek, in het onderwijs en binnen persoonlijke relaties. Voorbeelden van moreel wangedrag zijn:

 • Corruptie: Het aannemen van steekpenningen of het misbruiken van macht voor persoonlijk gewin.
 • Ontrouw: Het breken van vertrouwen binnen relaties, zoals vreemdgaan of verraad.
 • Leugen en bedrog: Het bewust geven van valse informatie om anderen te misleiden.
 • Misbruik van middelen: Het onjuist gebruik van gemeenschappelijke middelen of fondsen voor persoonlijke doeleinden.

Wangedrag op werk

Wangedrag op de werkvloer kan de werkomgeving ernstig verstoren en de moraal en productiviteit van medewerkers negatief beïnvloeden. Enkele voorbeelden van wangedrag op werk zijn:

 • Intimidatie en pesten: Collega’s bedreigen, belachelijk maken of systematisch uitsluiten.
 • Seksuele intimidatie: Ongewenste seksuele avances, opmerkingen of gedragingen die een vijandige werkomgeving creëren.
 • Diefstal: Het stelen van bedrijfseigendommen of persoonlijke bezittingen van collega’s.
 • Fraude en misbruik: Het vervalsen van documenten, gegevens of het misbruiken van bedrijfsmiddelen voor persoonlijk gewin.
 • Non-compliance: Het niet naleven van bedrijfsbeleid, procedures en wettelijke vereisten.
Wangedrag
Diefstal is een vorm van wangedrag

Wangedrag werknemer

Wanneer een werknemer zich schuldig maakt aan wangedrag, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de werkomgeving en het team. Wangedrag van een werknemer kan zich uiten in:

 • Ongeoorloofd verzuim: Regelmatig en zonder geldige reden afwezig zijn.
 • Verstorend gedrag: Het constant onderbreken van anderen, ruzie maken of een negatieve sfeer creëren.
 • Slechte werkprestaties: Het opzettelijk niet leveren van de vereiste kwaliteit of kwantiteit van werk.
 • Misbruik van middelen: Ongepast gebruik van bedrijfsapparatuur of fondsen.

Ontslag wangedrag werknemer

Wanneer een werknemer zich schuldig maakt aan wangedrag, kan dit leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag. Het proces van ontslag wegens wangedrag omvat doorgaans de volgende stappen:

 1. Onderzoek: Het bedrijf moet een grondig onderzoek uitvoeren om de feiten vast te stellen en bewijzen van wangedrag te verzamelen.
 2. Waarschuwing: Afhankelijk van de ernst van het wangedrag kan de werknemer eerst een officiële waarschuwing krijgen.
 3. Disciplinair gesprek: Een formeel gesprek waarin de werknemer de kans krijgt om zijn of haar kant van het verhaal te vertellen.
 4. Besluit: Na het beoordelen van alle feiten en verklaringen neemt het bedrijf een beslissing over de passende sanctie, die kan variëren van een berisping tot ontslag.

Wat kun je doen tegen wangedrag op de werkvloer?

Het aanpakken van wangedrag op de werkvloer vereist een proactieve en doordachte aanpak:

 1. Ontwikkel een gedragscode: Stel een duidelijke gedragscode op die de normen en verwachtingen van de organisatie beschrijft. Zorg ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van deze code.
 2. Implementeer een meldregeling: Bied medewerkers een veilige en vertrouwelijke manier om wangedrag te melden. Zorg ervoor dat meldingen serieus worden genomen en adequaat worden opgevolgd. De meldregeling kan ingevoerd worden door een vertrouwenspersoon aan te stellen waar iedereen binnen de organisatie terecht kan.
 3. Bied training en voorlichting aan: Organiseer regelmatig trainingen en voorlichtingssessies om medewerkers bewust te maken van wat wangedrag is en hoe ze het kunnen herkennen en rapporteren.
 4. Consulteer beleidsadviseurs: Schakel experts in om te helpen bij het ontwikkelen en implementeren van beleid en procedures om wangedrag te voorkomen en aan te pakken.
 5. Creëer een open en ondersteunende cultuur: Moedig open communicatie aan en zorg ervoor dat medewerkers zich veilig voelen om hun zorgen te uiten zonder angst voor represailles.

Al deze stappen zijn gezamenlijk onderdeel van het PSA-beleid en hebben als doel een sociaal veilige werkcultuur te realiseren