Wegwijzer seksuele intimidatie TNO

Search

Thema's

Meer binnen deze categorie:

Waarom een kennisbank?

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige werkomgeving, daarom bieden wij ook deze kennis aan, maar als je nou meer wilt lezen over onze diensten klik dan hieronder.

Inhoudsopgave

Wegwijzer seksuele intimidatie: Een gids voor preventie en actie

Seksuele intimidatie is een ernstig probleem op de werkvloer dat de fysieke en mentale gezondheid van werknemers kan schaden en een negatieve invloed kan hebben op de werkomgeving. Om dit probleem aan te pakken en organisaties te helpen een veilige en respectvolle werkcultuur te creëren, is er de Wegwijzer Seksuele Intimidatie. Deze gids biedt een duidelijk overzicht van wat seksuele intimidatie inhoudt, welke verplichtingen werkgevers hebben en welke stappen genomen kunnen worden om seksuele intimidatie te voorkomen en aan te pakken.

Definitie en vormen van seksuele intimidatie:

In dit eerste deel van de wegwijzer wordt seksuele intimidatie gedefinieerd en worden verschillende vormen ervan besproken, zoals verbale, non-verbale en fysieke intimidatie. Hierbij worden concrete voorbeelden gegeven om een duidelijk beeld te schetsen van wat onder seksuele intimidatie valt.

Wet- en regelgeving seksuele intimidatie:

In dit gedeelte worden de relevante wetten en regelgeving met betrekking tot seksuele intimidatie behandeld. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de Arbowet, de gelijke behandelingswetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Werkgevers worden geïnformeerd over hun verplichtingen en de mogelijke gevolgen van het niet naleven van deze wet- en regelgeving.

Preventie van seksuele intimidatie:

Dit deel richt zich op preventieve maatregelen die werkgevers kunnen nemen om seksuele intimidatie op de werkvloer te voorkomen. Onderwerpen zoals het ontwikkelen van een beleid tegen seksuele intimidatie, het creëren van bewustwording en het bieden van trainingen komen aan bod. Tevens worden praktische tips gegeven om een veilige werkomgeving te bevorderen.

Melding en klachtenprocedure bij seksuele intimidatie:

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe werknemers seksuele intimidatie kunnen melden en welke procedure gevolgd moet worden. Hierbij wordt aandacht besteed aan de vertrouwelijkheid van de melding, het belang van een zorgvuldige behandeling en mogelijke vervolgstappen. Tevens wordt de rol van de vertrouwenspersoon benadrukt als belangrijke ondersteuning voor werknemers.

Sancties en maatregelen bij seksuele intimidatie:

Dit deel behandelt de mogelijke sancties en maatregelen die genomen kunnen worden wanneer seksuele intimidatie wordt vastgesteld. Hierbij worden juridische stappen, disciplinaire maatregelen en mogelijke consequenties voor de dader besproken. Ook wordt aandacht besteed aan het bieden van ondersteuning aan het slachtoffer.

Conclusie:

De Wegwijzer Seksuele Intimidatie is een waardevolle tool voor werkgevers en werknemers om seksuele intimidatie op de werkvloer aan te pakken en te voorkomen. Door bewustwording te creëren, beleid te ontwikkelen, trainingen te geven en de juiste procedures te volgen, kunnen organisaties een veilige en respectvolle werkomgeving bevorderen. Het is van cruciaal belang om de Wegwijzer Seksuele Intimidatie als leidraad te gebruiken en samen te werken aan het uitbannen van dit schadelijke gedrag op de werkvloer.