Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak

Search

Thema's

Meer binnen deze categorie:

Waarom een kennisbank?

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige werkomgeving, daarom bieden wij ook deze kennis aan, maar als je nou meer wilt lezen over onze diensten klik dan hieronder.

Inhoudsopgave

Een veilige werkomgeving is van groot belang voor zowel werkgevers als werknemers. Om risico’s op de werkvloer te identificeren en te beheersen, spelen de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het Plan van Aanpak een cruciale rol. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de RI&E en het Plan van Aanpak, en hun waarde en toepassing binnen organisaties, ongeacht de omvang.

Wat is de RI&E?

De RI&E is een systematische inventarisatie en evaluatie van de arbeidsrisico’s binnen een organisatie. Het doel is om potentiële gevaren te identificeren en maatregelen te treffen om de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te waarborgen. De RI&E is verplicht voor alle werkgevers, ongeacht de omvang van de organisatie.

Het belang van de RI&E:

 1. Risico-identificatie: De RI&E helpt werkgevers om alle relevante risico’s binnen de organisatie in kaart te brengen, zoals fysieke gevaren, psychosociale arbeidsbelasting, brandveiligheid en meer.
 2. Prioritering van risico’s: Door het uitvoeren van een RI&E kunnen werkgevers de risico’s rangschikken op basis van de ernst en de kans op voorkomen. Dit stelt hen in staat om de meest kritieke risico’s als prioriteit aan te pakken.
 3. Preventieve maatregelen: De RI&E biedt een basis voor het implementeren van preventieve maatregelen. Door risico’s vroegtijdig te identificeren, kunnen werkgevers passende maatregelen treffen om ongevallen en gezondheidsproblemen te voorkomen.
 4. Wet- en regelgeving: Het uitvoeren van een RI&E is wettelijk verplicht en stelt werkgevers in staat om te voldoen aan de geldende arbeidsomstandighedenwetten en -voorschriften.

Wat is het Plan van Aanpak?

Het Plan van Aanpak is een belangrijk onderdeel van de RI&E. Het is een document waarin werkgevers beschrijven welke maatregelen zij gaan nemen om de geïdentificeerde risico’s aan te pakken en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het Plan van Aanpak fungeert als een actieplan om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen.

Belangrijkste aspecten van het Plan van Aanpak:

 1. Prioritering: Het Plan van Aanpak bevat een overzicht van de geïdentificeerde risico’s, gerangschikt op basis van urgentie en prioriteit. Dit helpt werkgevers om hun acties te plannen en de meest kritieke risico’s als eerste aan te pakken.
 2. Maatregelen en verantwoordelijkheden: Het Plan van Aanpak beschrijft de specifieke maatregelen die genomen zullen worden om de risico’s te verminderen. Tevens worden verantwoordelijkheden toegewezen aan betrokken medewerkers, zodat duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van elke actie.
 3. Tijdsplanning: Het Plan van Aanpak bevat een realistische tijdsplanning voor de implementatie van de maatregelen. Het stellen van duidelijke deadlines helpt werkgevers om de voortgang te bewaken en ervoor te zorgen dat de acties tijdig worden uitgevoerd.
 4. Evaluatie en bijstelling: Het Plan van Aanpak dient regelmatig geëvalueerd te worden om de voortgang te meten en indien nodig aanpassingen te doen. Dit zorgt ervoor dat het beleid actueel blijft en inspeelt op veranderende omstandigheden.

Tips voor het opstellen van een effectieve RI&E en Plan van Aanpak:

 1. Betrek medewerkers: Werknemers hebben waardevolle kennis en ervaring. Betrek hen bij de RI&E door middel van enquêtes, interviews of werkgroepen om een volledig beeld te krijgen van de arbeidsrisico’s en mogelijke oplossingen.
 2. Houd het praktisch en haalbaar: Zorg ervoor dat de maatregelen in het Plan van Aanpak praktisch uitvoerbaar zijn binnen de mogelijkheden van het bedrijf. Houd rekening met de beschikbare middelen en expertise.
 3. Communiceer en informeer: Zorg ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de RI&E en het Plan van Aanpak. Communiceer regelmatig over de voortgang en informeer medewerkers over de genomen maatregelen en de veranderingen in de werkomgeving.
 4. Blijf up-to-date: Arbeidsomstandigheden kunnen veranderen, evenals wet- en regelgeving. Zorg ervoor dat de RI&E en het Plan van Aanpak regelmatig worden geactualiseerd om te voldoen aan nieuwe vereisten en inzichten.
 5. Gebruik van Hulpinstrumenten op Rie.nl: Maak gebruik van handige hulpinstrumenten op Rie.nl, zoals de branche-RI&E, de checklist gezonde werkplek, de online tool voor het Plan van Aanpak en informatie over specifieke risico’s op de werkvloer. Deze hulpinstrumenten bieden praktische ondersteuning bij het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak.

De rol van een vertrouwenspersoon in de RI&E en het Plan van Aanpak:

Een vertrouwenspersoon kan een waardevolle rol spelen binnen de RI&E en het Plan van Aanpak, met name bij het identificeren en beheersen van psychosociale arbeidsbelasting. Deze functionaris bijdragen aan het creëren van een veilige en vertrouwelijke omgeving waarin werknemers hun zorgen kunnen delen en eventuele misstanden kunnen melden. Een vertrouwenspersoon kan ook advies en ondersteuning bieden bij het opstellen van het Plan van Aanpak en de implementatie van maatregelen op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting.

Conclusie:

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het Plan van Aanpak zijn essentiële instrumenten voor het waarborgen van arbeidsveiligheid en het voldoen aan de wettelijke eisen. Ongeacht de omvang van een organisatie is het belangrijk om deze instrumenten serieus te nemen en te implementeren. Door het uitvoeren van een grondige RI&E en het opstellen van een doordacht Plan van Aanpak kunnen werkgevers een veilige en gezonde werkomgeving creëren, ongevallen voorkomen en bijdragen aan het welzijn van hun medewerkers.